Kolla gärna in Sektionen för Arbets- och miljömedicins nya hemsida

Sektionen för Arbets- och miljömedicin (ARM), som ingår som en del av Svenska Läkaresällskapet, är en förening som bland annat anordnar höstmöten där SYMFs medlemmar är välkomna. Föreningen syftar till att  främja arbets- och miljömedicinsk forskning och utveckling. Önskar man bli medlem så är alla yrkeskategorier välkomna i föreningen. De utlyser varje år stipendier till doktorander och nydisputerade för att presentera resultat vid internationella vetenskapliga möten och konferenser.

ARM har nu uppdaterat sin hemsida som ni gärna får kolla in. Länk finns också på SYMFs hemsida under länkar.

Mätning av oljedimma – Förtydligande kring hygieniska gränsvärdet

En av SYMFs medlemmar gjorde styrelsen uppmärksam på att det i föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) införts ett riktvärde för skärvätskor på 0,2 mg/m³ mätt som inhalerbar fraktion i not 43. I samma föreskrift finns också gränsvärden för oljedimma som har nivågränsvärde 1 mg/m³ och korttidsgränsvärde 3 mg/m³.  Dock saknas vilken partikelstorleksfraktion som avses. I not 39 till gränsvärdena för oljedimma hänvisas dock till not 43 om skärvätska.

Med detta som bakgrund så skickade SYMFs styrelse en skrivelse till arbetsmiljöverket med begäran om ställningstagande enligt 18§ Arbetsmiljöförordningen för att få ett svar om det är korrekt att mäta även oljedimma som inhalerbar fraktion.

Arbetsmiljöverkets svarstjänst svarade den 25/2 2019 att:

“Det går bra att mäta oljedimma som inhalerbar fraktion.”

Med detta ställningstagande som bakgrund så bör därför hygieniska mätningar av oljedimma ske som inhalerbar fraktion.

 

SYMF årsmöte och medlemsmöten i maj 2019

I samband med det Arbets- och miljömedicinska vårmötet som går av stapeln i Göteborg 16-17 maj 2019 kommer SYMF årsmöte samt två medlemsmöten att arrangeras av SYMF.

Årsmötet 16 maj

Årsmötet sker den 16 maj kl 17:00 (innan konferensmiddagen). Stående punkter inkluderar bland annat val av nya representanter samt godkännande av ekonomisk- och verksamhetsberättelse samt budget för kommande år. Handlingar till mötet kommer att skickas ut till medlemmarna i början/mitten av april. Om ni som medlemmar vill ta upp en fråga eller motion ska detta vara SYMF sekreterare tillhanda senast den 4 april. Dessa skickas via stefan.ljunggren@regionostergotland.se.

Medlemsmöten 15 maj

Dagen innan årsmötet och själva konferensen (den 15 maj) arrangeras två medlemsmöten. Dessa medlemsmöten fungerar som diskussionsforum/utbildningstillfälle där vi kan komma tillsammans för att diskutera viktiga frågor och leda fram yrkeshygien/miljöhygien.

I år kommer medlemsmötet att delas i två delar:

  • Kl 13-15 så öppnas för frågor som rör både yrkes- och miljöhygien.
  • Kl 15-17 så fokuseras programmet till yrkeshygien då miljömedicin har en parallell session.

Program för medlemsmöten kommer att komma inom relativt snar framtid. Om du har en fråga/diskussionspunkt så meddela oss gärna i styrelsen så ska vi se om vi kan få in det i schemat.

 

Mer information

Mer information om själva vårmötet finns att finna på följande länk: arbets- och miljömedicinska vårmötet.

 

SYMF styrelse