Årets Artikel

Årets artikel 2019 – 2020 har utsetts på SYMFs årsmöte 2021

SYMF har för första gången delat ut ett pris för ”årets artikel”. Nedan berättar juryn om arbetet med att utse ”årets artikel”, nomineringarna samt vinnaren av årets pris.

SYMFs kommitté för att utse ”årets artikel” 2019-2020.

För att utse ”årets artikel” har det från SYMFs styrelse utsetts en utvärderingsgrupp. Till denna grupp valdes vi, Lena Andersson, Gunnar Johanson och Håkan Tinnerberg. Det är första gången detta pris utdelas och vad som premieras har ännu inte definierats. Under urvalsarbetet använde vi därför följande kriterier:  Studien ska ha ett relevant syfte och det ska finnas ett nyhetsvärde. Konklusionerna ska vara tydliga och ha betydelse för exponerings/riskbedömning, studiedesign eller  framtida inriktning av studier inom arbets- och miljöhygien. Arbetet ska så klart också vara av god vetenskaplig kvalité.

Utifrån publicerade vetenskapliga artiklar och medlemskap i föreningen kom vi fram till 66 artiklar publicerade 2019-2020 med första eller sista författare som medlem i SYMF. Alla medlemmar hade också möjlighet att anmäla publicerade artiklar som inte kunde finnas på annat sätt. Från dessa 66 artiklar valde vi, utifrån publicerade abstract, med stor vånda fem artiklar för noggrann genomläsning.

De fem utvalda artiklarna för djupare granskning var:

  • Julander A, Midander K, Garcia-Garcia S, Vihlborg P, Graff P. A Case Study of Brass Foundry Workers’ Estimated Lead (Pb) Body Burden from Different Exposure Routes. Ann Work Expo Health 2020;64:970-981.
  • Ljunggren SA, Karlsson H, Ståhlbom B, Krapi B, Fornander L, Karlsson LE, Bergström B, Nordenberg E, Ervik TK, Graff P. Biomonitoring of Metal Exposure During Additive Manufacturing (3D Printing). Saf Health Work 2019;10:518-526.
  • Lovén K, Franzén SM, Isaxon C, Messing ME, Martinsson J, Gudmundsson A, Pagels J, Hedmer M. Emissions and exposures of graphene nanomaterials, titanium dioxide nanofibers, and nanoparticles during down-stream industrial handling. J Expo Sci Environ Epidemiol 2020.
  • Rydell A, Andersson IM. Work environment investments: outcomes from three cases. Int J Occup Saf Ergon 2019;25:138-147.
  • Sjöström M, Julander A, Strandberg B, Lewné M, Bigert C. Airborne and Dermal Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Volatile Organic Compounds, and Particles among Firefighters and Police Investigators. Ann Work Expo Health 2019;63:533-545.

Till årets artikel utsåg vi Lovén och medarbetare. I artikeln redovisas mätningar av tillverkade nanopartiklar med avancerade mätmetoder. Det är i högsta grad relevant då framtiden troligtvis kommer att ge oss fler miljöer där tillverkade nanopartiklar kan emitteras och det är inte uppenbart hur de ska mätas och inte heller hur man ska genomföra riskbedömning. Mätningarna är genomförda med state-of-the-art utrustning som inte varje yrkeshygieniker har tillgång till. I artikeln finns flera väldigt inspirerande bilder på nanopartiklar. På ett föredömligt sätt avslutas artikeln med rekommendationer till yrkeshygieniker som inte har tillgång till de avancerade analysinstrumenten som man har haft i artikeln.