Seminarium 23 oktober: Hantering av kemiska risker vid urlastning av sjöfartscontainrar

Inbjudan till seminarium kring:

Hantering av kemiska risker vid urlastning av sjöfartscontainrar

Plats:               IMM-salen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Nobels väg 13, Stockholm

Tid:                   23 oktober kl 13:00 – 16:30

Anmälan:         urban.svedberg@ki.se

Ur innehållet:  – vilka flyktiga ämnen är vanligast?
– exponeringsnivåer och hälsorisker
– praktiskt verktyg för provtagning
– lämpliga analysmetoder
– olika typer av ventilering
– ny praktisk och säker metod för förebyggande ventilering

Bakgrund

Drygt en och en halv miljon containrar hanteras i Sverige varje år. Omkring en halv miljon av dessa inbegriper öppning och urlastning. En container är ett slutet utrymme vilket innebär att eventuella luftföroreningar inte vädras ut. Öppning/urlastning kan därför medföra en risk för allvarliga hälsoeffekter om det finns rester av fumiganter (ovanligt), dvs gasningskemikalier tillsatta för att skydda godset från skadeangrepp under frakten, eller om flyktiga kemiska ämnen avgått från godset (vanligt). De flesta som går in i containrar gör idag detta utan kännedom om riskerna och hur de kan åtgärdas.

Varför seminarium?

Vi vill på detta sätt sprida kunskap och tankar om hur man kan förbättra säkerheten vid urlastning av containrar. Vi räknar med en givande diskussion och att många deltagare delar med sig av egna erfarenheter och funderingar. Seminariet baseras på de kunskaper vi tagit fram via projekten Farliga kemiska ämnen i containrar – förekomst, nivåer, utvädring och yrkesmässig exponering (med stöd från AFA Försäkring) och Ventilering av farliga flyktiga ämnen i sjöfartscontainrar (med stöd från Forte).

Dokumentation från mötet kommer att göras tillgängligt på webben.

Skicka gärna inbjudan vidare till andra som du tror kan vara intresserade.

Välkommen!

Urban Svedberg
Senior forskare, kemist
urban.svedberg@ki.se
0733-525405
Gunnar Johanson
Professor, toxikolog
gunnar.johanson@ki.se
08-524 877 52

 

 

SYMF årsmöte och medlemsmöten i maj 2019 – Uppdaterad 25/4

I samband med det Arbets- och miljömedicinska vårmötet som går av stapeln i Göteborg 16-17 maj 2019 kommer SYMF årsmöte samt två medlemsmöten att arrangeras av SYMF.

Årsmötet 16 maj

Årsmötet sker den 16 maj kl 17:00 (innan konferensmiddagen) i lokalen Byggmästaren 2 på Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg.

Handlingar skickades ut till medlemmarna den 10/4.

Vid frågor kontakta SYMF styrelse (förslagsvis sekreterare Stefan Ljunggren via stefan.ljunggren@regionostergotland.se)

Medlemsmöten 15 maj

Dagen innan årsmötet och själva konferensen (den 15 maj) arrangeras medlemsmöten. Dessa medlemsmöten fungerar som diskussionsforum/utbildningstillfälle där vi kan komma tillsammans för att diskutera viktiga frågor och leda fram yrkeshygien/miljöhygien.

Plats för medlemsmöte är Wallenberg konferenscenter som ligger på Medicinareberget (Medicinaregatan 20) nära AMM Göteborg. Närmaste hållplats är Medicinaregatan (spårvagn) näst närmast är Sahlgrenska huvudentré (spårvagn och bussar). Lokalen heter Antarktis. Arrangörerna av vårmötet har bidragit med bild på byggnaden via följande läk så man känner igen byggnaden: http://www.amm.se/varmote/program/ .

Föreslagen dagordning är som följer:

Kl 13-15

  • Löneenkäten
  • Överprofession
  • Förberedda ”Laget-runt presentationer”. En person per arbetsplats visar med några ppt-bilder (max 10 min)
    • pågående verksamhet
    • idéer till nationella projekt och samordning kring aktuella exponeringar, även utanför AMM

Kl 15-17

  • Certifiering
  • Kvalitetssäkring av hygienikerarbetet (inriktning yrkeshygien)
  • Diskussion om riskbedömningar

 

Efter mötet så är det gemensamt samkväm med mat och pub för de som vill.

Önskar man deltaga vid medlemsmötet den 15 maj så meddela gärna styrelsen (helst via stefan.ljunggren@regionostergotland.se) senast den 8 maj om detta. Detta är för att arrangörerna ska veta antalet som deltar. Samtidigt kan ni anmäla ert intresse om ni vill med och äta.

 

Mer information

Mer information om själva vårmötet finns att finna på följande länk: arbets- och miljömedicinska vårmötet.

 

SYMF styrelse

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön 10-12/9 + 26-27/11 2019

Höstens mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön är öppen för registrering.

Denna sker i år i Uppsala den 10-12/9 + 26-27/11 2019.

Sista anmälningsdag är 30 Augusti 2019. Notera att det är begränsat antal platser och att kursen kan bli full innan sista anmälningsdag. (Notering 10/6 2019. Kursen är för närvarande full men det finns möjlighet att ställa sig på en kö-lista)

Mer information samt länk till anmälan hittar du på:

http://www.ammuppsala.se/utbildningar/matutbildning-kemiska-och-fysikaliska-faktorer-i-arbetsmiljon-10-129-26-2711

 

 

SYMF styrelse

Kvartsexponering och AV:s beslut att inte sänka gränsvärde

Idag (12 april) publicerades ett flertal artiklar i Arbetarskydd som handlar om AV:s beslut om att inte sänka gränsvärdet för kvartsexponering och bristen på respons på den skrivelse som SYMF samt flera andra företrädare för forskare och experter skickade till Arbetsmiljöverkets generaldirektör i denna fråga för över ett år sedan. Denna skrivelse tog sin början i AV:s beslut att inte sänka gränsvärdet för kvarts och den skrivelse i konsekvensutredningen som tonar ner betydelsen av gränsvärden för att minska hälsorisker. I artiklarna intervjuas bland annat Maria Albin vid CAMM men även enhetschef Jens Åhman vid AV.

 

Nedan finns länkar till de tre artiklarna som publicerats under dagen och som är läsvärda om man önskar veta mer:

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/gap-mellan-praktik-och-kunskap-om-kvartsdamm-6954951

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/inte-tillracklig-effekt-med-halverat-gransvarde-6954271

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/parterna-kraver-svensk-expertgruppfor-gransvarden-6954275

 

Nedan är länk till den ursprungliga skrivelsen:

http://www.symf.nu/wp-content/uploads/2017/10/Skrivelse-kvarts-SYMF-180212-mindre.pdf

 

SYMF styrelse

EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

EU-parlamentet har nyligen utfärdat ett direktiv för att skydda arbetare från exponering för carcinogener och mutagener i arbetsmiljön. Direktivet innehåller en lista med s.k. bindande gränsvärden för ett antal ämnen. Att gränsvärdet är bindande innebär att det inte får överskridas.

Av särskild betydelse är att EU nu fastställer ett gränsvärde för avgaser från dieselmotorer. Gränsvärdet är baserat på mätning av elementärt kol (EC). EU har fastställt att gränsvärdet skall vara 50 µg EC/m3, och det gäller från 2023. Vid gruv- och tunnelarbete gäller värdet först från 2026. Det nuvarande svenska gränsvärdet för dieselavgaser är baserat på kvävedioxid (NO2) som indikator, och är 960 µg/m3. Det är svårt att direkt räkna om EC till NO2, men i en undersökning från Stockholm 2005 i en rad olika avgasexponerade miljöer var halten NO2 omkring 6 ggr högre än halten EC, vilket skulle betyda att 50 µg EC motsvarar omkring 300 µg NO2. Dock påverkas relationen mellan NO2 och EC bland annat av  åtgärder för att minska partikelemissionerna, varför kvoten mellan NO2 och EC då kan öka. Troligtvis innebär dock ett gränsvärde på 50 µg EC/m3 en skärpning av de arbetshygieniska kraven i dieselavgasexponerade miljöer. Det finns dock skäl för att värdet borde ha satts ännu lägre. EUs Scientific Committee on Occupational Exposure Limits  (SCOEL) övervägde att föreslå ett gränsvärde på 5 eller 10 µg EC/m3. Bilden kompliceras också av att det finns flera olika metoder för att analysera halten EC i ett prov. Det nya gränsvärdet är ett steg i rätt riktning men sannolikt inte tillräckligt stort, kan man sammanfatta.

Som redan tidigare varit känt har EU inte sänkt gränsvärdet för kvarts utan det ligger kvar på 0,1 mg/m3. Här har EU gått emot sitt eget organ SCOEL som rekommenderade en sänkning till 0,05 mg/m3, ett värde som även gäller i USA.

Läs hela listan på

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=EN

 

Text skriven av:

Per Gustavsson, professor

Centrum för arbets- och miljömedicin,  Stockholm

Kolla gärna in Sektionen för Arbets- och miljömedicins nya hemsida

Sektionen för Arbets- och miljömedicin (ARM), som ingår som en del av Svenska Läkaresällskapet, är en förening som bland annat anordnar höstmöten där SYMFs medlemmar är välkomna. Föreningen syftar till att  främja arbets- och miljömedicinsk forskning och utveckling. Önskar man bli medlem så är alla yrkeskategorier välkomna i föreningen. De utlyser varje år stipendier till doktorander och nydisputerade för att presentera resultat vid internationella vetenskapliga möten och konferenser.

ARM har nu uppdaterat sin hemsida som ni gärna får kolla in. Länk finns också på SYMFs hemsida under länkar.

Mätning av oljedimma – Förtydligande kring hygieniska gränsvärdet

En av SYMFs medlemmar gjorde styrelsen uppmärksam på att det i föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) införts ett riktvärde för skärvätskor på 0,2 mg/m³ mätt som inhalerbar fraktion i not 43. I samma föreskrift finns också gränsvärden för oljedimma som har nivågränsvärde 1 mg/m³ och korttidsgränsvärde 3 mg/m³.  Dock saknas vilken partikelstorleksfraktion som avses. I not 39 till gränsvärdena för oljedimma hänvisas dock till not 43 om skärvätska.

Med detta som bakgrund så skickade SYMFs styrelse en skrivelse till arbetsmiljöverket med begäran om ställningstagande enligt 18§ Arbetsmiljöförordningen för att få ett svar om det är korrekt att mäta även oljedimma som inhalerbar fraktion.

Arbetsmiljöverkets svarstjänst svarade den 25/2 2019 att:

“Det går bra att mäta oljedimma som inhalerbar fraktion.”

Med detta ställningstagande som bakgrund så bör därför hygieniska mätningar av oljedimma ske som inhalerbar fraktion.