SYMFs medlemsmöte november 2021

Torsdagen den 18 november går SYMFs medlemsmöte av stapeln kl 13:00-15:00.

Vid mötet tar vi bland annat upp vad som händer på AMM-klinikerna och på andra yrkeshygieniska enheter (”Landet-runt”), i SYMFs nätverk och i certifieringsgruppen SYMC. Vi i den nya styrelsen kommer också presentera oss och vi planerar att bjuda in en extern föreläsare för en kort presentation. Är det något särskilt du vill ta upp? Meddela detta i anmälningsformuläret så tar vi med det som en punkt på agendan.

Mötet sker via Zoom och betalande medlemmar får en personlig inbjudan via mail. Om du saknar en inbjudan kan du kontakta styrelsen.

Sök SYMFs resestipendium!

SYMF brukar dela ut ett resestipendium om 5000 kr en gång per år. Stipendiet är ett bidrag till en medlem som vill delta i en kurs, konferens eller liknande inom SYMF:s intresseområde. På grund av pandemin delades inget resestipendium ut under 2020 men nu utlyser vi stipendium för 2021. Styrelsen anser att stipendiet också kan få täcka avgiften till en digital konferens. Passa därför på att skicka din ansökan till vår sekreterare Maria Klasson, maria.klasson@regionorebrolan.se, senast den 31 oktober 2021. Ansökan ska innehålla en beskrivning av syftet med resan, så att SYMF:s styrelse kan bedöma relevansen för föreningens medlemmar. Ansökan bör ej överstiga 1 A4 sida, i format Times New Roman, 12 pkt. Beslut lämnas senast under december månad. Bidraget ska sedan användas inom ett år från besked om beviljad ansökan. Mottagaren av bidraget förbinder sig också att skriva en redogörelse om 1-2 A4-sidor till nästkommande medlemsblad, efter att resan har genomförts.

Mer info om stipendiet finns på SYMFs medlemssidor

Analys av elementärt kol

Från och med den 1 september 2021 kan Arbets- och miljömedicin i Göteborg ta emot beställningar för analys av elementärt kol som ett mått på exponering för diesel. Detta är nu högaktuellt då det från och med 2023 kommer att finnas ett nytt gränsvärde för diesel i luft på 50 ug/m3. Gränsvärdet är ett bindande EU-gränsvärde. Detta gränsvärde är dock starkt ifrågasatt och både Nederländerna och Danmark har beslut om att gränsvärdet i respektive länder ska vara 10 ug/m3. Beställningar och förfrågningar av dessa analyser kan göras på följande e-postadress: su.matteknik@vgregion.se

Ny kurs i riskbedömning våren 2021

Under 18 januari till 6 juni 2021 ger Göteborgs Universitet en kurs i Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker på halvfart.

Denna kurs har startats som en reaktion på att Företagshälsovårdens kompetensförsörjning” (Rapport FHV 2019:2) visade att det fanns ett starkt behov av kvalificerade arbetsmiljöingenjörer.

Kursen kommer att ges på halvtid över hela terminen. Det kommer att vara fyra intensiva veckor på campus, måndag lunch till fredag lunch, utspridda under hela terminen och däremellan kommer det att vara hemarbete. På campusveckorna kommer det att vara obligatoriska moment. Ansökan till kursen är öppen från och med 15 september till och med 15 oktober.

Mer information om kursen finns på https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseid=YHY100 samt https://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/YHY100.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) har gjort ett reportage om kursen som finns att läsa här.

Sprid gärna informationen vidare!

 

SYMF styrelse

 

Mätkursen i Linköping

Mätkursen åter igång

På grund av pandemin har AMM-klinikernas Mätutbildning haft ett tillfälligt uppehåll, men i mars 2021 startade vi upp en ny kurs med ett digitalt teoripass under tre dagar. I början av hösten kommer deltagarna att samlas under smittsäkra förhållanden i Linköping för ett praktiskt moment, då man får bekanta sig med olika typer av mätutrustning. Sedan genomför deltagarna en mätning på en arbetsplats och skriver en rapport som redovisas under det sista digitala momentet av kursen i slutet av året.

Tidpunkter för nästa kurstillfälle är ännu inte bestämt.

Mer information om aktuell mätkurs finns här:

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

eller på Region Östergötlands hemsida:

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/HMC/Arbets–och-miljomedicin/Utbildningar/Matutbildning-for-kemiska-och-fysikaliska-faktorer-i-arbetsmiljon/

Sänkt gränsvärde för sexvärt krom i Danmark

Danmark kommer den 1 juli 2020 att sänka sitt gränsvärde för sexvärt krom från 0,005 mg/m3 (Sveriges nivå)  till 0,001 mg/m3 (lägsta nivå i EU) med en plan om vidare sänkning till 0,00025 mg/m3 den 1 juli 2024.

Länk till dansk nyhetsartikel där sänkningen beskrivs

Detta kommer efter en tids ökad uppmärksamhet i Danmark, som beskrevs i nyhetsbrevet nr2 2019. Texten finns längre ner på denna sida.

Sänkningen kommer förmodligen stärka krav på sänkta nivåer även i Sverige.

 

 

Text från SYMF nyhetsbrev nr2 2019

Uppmärksamhet kring sexvärt krom i Danmark
Exponering för sexvärt krom är cancerframkallande med en ökad risk för cancer i lunga och möjligen även näsa och sinus. Det finns också irritativa effekter på luftvägarna och rapporter om astma. Aktuellt gränsvärde i Sverige är för krom (VI)-föreningar (som Cr) inhalerbar fraktion 5 μg/m³. Detta motsvarar en extra risk på 20 per 1000 vid 40 års yrkesmässig exponering, vilket innebär en cancerrisk som är 500 ggr högre än de man vanligen bedömer som acceptabelt.

Den yrkesmässiga exponeringen för sexvärt krom är av störst betydelse och i en rapport från Arbetarskyddsstyrelsen beräknades antalet yrkesmässigt kromexponerade i Sverige till 1000
stålverksarbetare, många tusen svetsare, ca 1000 inom ytbehandlingsindustri, färre än 1000 inom färgindustri och 50 via träimpregnering. Därtill kommer ett stort antal byggnadsarbetare
som exponeras via cement. Det är sedan tidigare välkänt att arbete med ytbehandling, pigmenttillverkning och svetsning i rostfritt stål kan ge upphov till hög exponering för sexvärt
krom i form av aerosol samt partiklar i damm och rök. Även vid stålverk kan exponeringen vara hög. Lufthalter av sexvärt krom på 1-8 μg/m³ vid ytbehandling och 20- 800 μg/m³ vid
krompigmentsatsning har uppmätts i Sverige (senast 1993).

I Danmark har en intervju med Ulla Vogel, forskare på det danska arbetsmiljöinstitutet, fått stort genomslag när hon beskrev de höga lungcancerrisker som accepteras framför allt i EUs
bindande gränsvärde men också med det lägre danska gränsvärdet (vilket är samma som i Sverige). Diskussionen ledde till att ansvarig minister blev hårt ansatt, och riskhanteringen
ledde till att generaldirektören för arbetsmiljöinstitutet tvingades avgå, men också att man beslutat att i första hand försöka reducera exponeringen vid svetsning i rostfritt stål som bedöms
vara den vanligaste riskexponeringen.

 

Läs mer om debatten här

Sammanfattat av Pernilla
Wiebert efter en text av Maria
Albin, CAMM Stockholm