Ansökan

Ansökan om certifiering

Läs igenom dokument ”C-03, Kriterier för Certifiering” (se nedan), där du finner vad som krävs av utbildning, arbetslivserfarenhet och aktivitetspoäng.

För att underlätta, eftersom vi vet att det ibland kan vara svårt att hitta alla underlag till bilagorna, föreslår vi att du kollar i C-03 vad du får för poäng för olika aktiviteter samt hur många poäng du max kan tillgodoräkna dig på de olika områdena. Börja med de senaste referenserna och gå sedan bakåt till dess du uppfyllt kvoten för respektive område.

Öppna dokument ”C-07 Ansökan om Certifiering” i datorn och fyll i dina uppgifter. Är du osäker på om du kan tillgodoräkna dig någon verifikation kan du alltid fylla på någon extra.

För att underlätta granskningen av ansökan sortera gärna bilagor i ordning efter område, förslagsvis 1:1, 1:2…….6:1, 6:2 osv.

Ansökan kan göras digitalt eller i pappersformat och skickas till SYMC, som behandlar ansökningarna löpande.

Ansökan på fastställd blankett, SYMC C-07 med bilagor, skickas antingen inscannade i pdf-format till: lena.andersson4@regionorebrolan.se

eller i pappersformat i 3 exemplar till:

Lena Andersson
Arbets- och Miljömedicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Granskningen av ansökningarna skall vara klara senast en månad före examinationstillfället. Endast de som uppfyller SYMC:s kriterier för certifiering kan bli aktuella för examination. Maximalt 6 personer kan examineras vid ett och samma tillfälle. Ansökningarna behandlas efter ankomstdatum.

Avgift certifiering

Det kostar 5 000 kr att certifiera sig, 2 500 kr ska erläggas när man sänder in ansökan med dokumentation och resterande 2 500 kr efter besked att kraven för certifiering är uppfyllda.

Inbetalningen sker på SYMF:s postgironummer 233635-2 (ange certifieringsavgift på talongen).

I händelse av att kraven för certifiering inte uppfylls återbetalas ej ansökningsavgiften (2 500 kr).

Datum och plats för examination

Planen är att genomföra examination i anslutning till SYMF:s vårmöten eller höstmöten.

När du klarat granskningen kommer du i god tid före examinationen att få mer detaljerad information om rutinerna och proceduren för denna.

Ansökan om recertifiering

Läs igenom dokument ”C-03, Kriterier för Certifiering”, där du finner vad som krävs av arbetslivserfarenhet och aktivitetspoäng.

Fyll sedan i dokument ”C-08 Ansökan om Recertifiering”.

För att underlätta, eftersom vi vet att det ibland kan vara svårt att hitta alla underlag till bilagorna, föreslår vi att du kollar i C-03 vad du får för poäng för olika aktiviteter samt hur många poäng du max kan tillgodoräkna dig på de olika områdena. Börja med de senaste referenserna och gå sedan bakåt till dess du uppfyllt kvoten för respektive område. Är du osäker på om du kan tillgodoräkna dig någon verifikation kan du alltid fylla på någon extra.

Ansökan på fastställd blankett, SYMC C-08 med bilagor, skickas antingen inscannade i pdf-format till: lena.andersson4@regionorebrolan.se

eller i pappersformat i 3 exemplar till:

Lena Andersson
Arbets- och Miljömedicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Avgift recertifiering

Det kostar 1 500 kr att recertifiera sig och avgiften ska erläggas när man sänder in ansökan med dokumentation.

Inbetalningen sker på SYMF:s postgironummer 233635-2 (ange recertifieringsavgift på talongen).

Dokument

Dokumenten granskades senast 2017 av IOHA och blev då godkända. Nedan är de engelska granskade versionerna: