Etik

Detta är de etiska reglerna för Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Förening (SYMF), vilket är en svensk version av International Occupational Hygiene Associations (IOHA) etikregler.

Yrkesmässigt ansvar

Yrkes- och miljöhygienikern skall:

 • upprätthålla ett högt mått av personlig integritet och yrkesmässig kompetens.
 • ansvarsfullt utnyttja all tillgänglig kunskap, tillämpa ändamålsenliga vetenskapliga metoder och objektivt tolka resultat.
 • objektivt dokumentera och informera om resultat av undersökningar och uppdrag till arbetsgivare/uppdragsgivare, arbetstagare, kollegor och allmänhet för att uppnå bästa beslutsunderlag i arbetet för att främja bättre hälsa och miljö för alla.
 • skydda sekretessbelagd information men under förutsättning att människors hälsa och miljö därvid inte skadas.
 • tillse att åtaganden, bedömningar och uttalanden ligger inom ramen för den egna yrkesmässiga kompetensen.
  ansvarsfullt verka för yrkeskårens integritet.

Ansvar för människors hälsa och miljö

Yrkes- och miljöhygienikern skall:

 • tillse att det främsta målet är att skydda människors hälsa och miljö.
 • vid varje beslut och handling noggrant överväga effekter på människors hälsa och miljö.
 • objektivt förutse, identifiera, utvärdera samt styra och övervaka hälsorisker och vara medveten om att människors hälsa och miljö kan vara beroende av den yrkesmässiga bedömningen.
 • rådgöra med alla inblandade parter om hälso- och miljörisker och förebyggande åtgärder för att hindra att skada uppkommer och att därvid även respektera den mänskliga värdigheten.
 • ansvarsfullt tillämpa yrkes- och miljöhygieniska principer för att uppnå och bibehålla en bra hälsa och miljö för alla.

Ansvar inför arbetsgivare och uppdragsgivare

Yrkes- och miljöhygienikern skall:

 • ansvarsfullt och efter bästa förmåga rådgöra med och informera arbetsgivaren eller uppdragsgivaren om alla kända tänkbara konsekvenser av olika alternativ så att hälsorisker kan förutses, identifieras, utvärderas samt styras och övervakas på ett kvalificerat sätt.
 • respektera förtroenden men att detta är underordnat ansvaret att sätta människors hälsa och miljö främst.
 • informera arbetsgivaren eller uppdragsgivaren om gällande lagar, föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer samt tillämpbara standarder.
 • objektivt informera om undersökningsresultat och att tillse att informationen ligger inom ramen för den egna yrkesmässiga kompetensen.
 • efter bästa förmåga samarbeta med alla inblandade parter såsom arbetsgivare/uppdragsgivare, fackliga organisationer, enskilda personer, berörda myndigheter och allmänhet. I de fall en konflikt uppstår mellan olika parter ska den lösas så att så lite skada som möjligt uppstår på människors hälsa och miljö.

De etiska reglerna antogs av styrelsen för Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening på styrelsemöte den 3 mars 1995.