Policy

SYMF beslutade på årsmötet 1998 att arbeta fram ett policydokument avseende kunskapsläget beträffande mätmetoder för isocyanater. Styrelsen har ställt sig bakom följande dokument som skrivits av Jan-Olof Levin, Urban Wass, Hans Welinder och Håkan Westberg.

Läs hela policydokumentet här: Utredning av yrkesmässig exponering för isocyanater

Pressmeddelande från när dokumentet fastslogs

Viktig arbetsmiljöfråga kartlagd – policydokument om isocyanater

Isocyanater är reaktiva kemiska föreningar som har stor användning i lim, lacker, skumplast mm. Arbetare som utsätts för dessa ämnen kan utveckla en svår och allvarlig form av astma. Under det senaste året har det förts en intensiv debatt om isocyanater. Bakgrunden är att en grupp forskare i Lund har tagit fram nya metoder för mätning av isocyanater i luft och av ämnen som återfinns i blod och urin hos exponerade personer. I debatten har vissa hävdat att tidigare mätmetoder varit undermåliga och lett till en grov underskattning av riskerna medan andra har hävdat att så alls inte är fallet. SYMF har därför utarbetat ett policydokument i två delar som beskriver det aktuella kunskapsläget. Dokumentet tar upp hälsorisker och för- och nackdelar med olika provtagnings- och analysmetoder. Riskerna med isocyanater kan bara begränsas genom att minska exponeringen. Dokumentet beskriver vad som är viktigt att känna till i samband med exponeringsutredningar, bl a:

Vid upphettning (över ca 200 °C) av plastmaterial framställda med hjälp av isocyanater, sk PUR, bildas många hälsofarliga ämnen. Här kan de nya mätmetoderna ge ny och viktig information.

Direktvisande instrument av filtertape-typ kan användas för att indikera förekomst av isocyanater. De har emellertid uppvisat stora brister och måste användas med stor försiktighet.

Biologisk provtagning (analys av urin och blod) kan idag i vissa fall användas för att ge svar på frågan “exponerad eller inte exponerad“. Det är tyvärr svårt att säkert veta hur resultaten ska tolkas. Vi är därför idag tveksamma till rutinmässig blod- och urinprovtagning, men metoden kan sannolikt få stor betydelse i framtiden.