Mätutbildning för vibrationer, buller och kemiska exponeringar i Arbetsmiljön

De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen ges framöver en gång om året vid någon av de Arbets- och miljömedicinska enheterna.

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) kommer under 2022 att anordna en kurs om exponeringsmätningar i arbetsmiljön. Kursen fokuserar på mätningar inom områdena vibrationer, buller och kemi (partiklar och gaser).

Kursen är uppdelad i tre steg:

Steg 1.
3 – 5 maj 2022. Tre utbildningsdagar i Stockholm, teoretiska pass varvas med praktiska övningar.

Steg 2
Eget arbete – du ska genomföra en exponeringsmätning och skriva en rapport. För detta kursmoment får du handledning av en coach. Dessutom ska några hemuppgifter lösas.

Steg 3
27 – 28 september 2022. Redovisning av exponeringsmätningarna. Varje kursdeltagare ska, förutom att redovisa sitt arbete, också opponera på en annan kursdeltagares arbete. Denna kursdel kommer att hållas digitalt.

Plats: Steg 1: Centrum för arbets- och miljömedicin, seminarierum Tor, Solnavägen 4, plan 10, 113 65 Stockholm. Steg 3: digitalt.

Anmälan: Anmälan sker på Centrum för arbets- och miljömedicins hemsida Centrum för arbets- och miljömedicin (regionstockholm.se)

Syfte/målsättning:

Att ge fördjupade kunskaper om mätstrategi, om olika mätmetoder inom områdena vibrationer, buller och partiklar/gaser, om hur man sammanställer en korrekt mätrapport och hur resultaten kommuniceras.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsmiljöingenjörer eller liknande, och som är verksam inom företagshälsovården, på ett företag eller som konsult. Vi kommer att anta 20 personer till kursen.

Tid: Kursdel I, teori: 3 heldagar

Kursdel II, praktik: 2 heldagar
Kursdel III, redovisning av mätning:1 heldag

Kursavgift: Privatpersoner 15 600 kr, företag 13 000 kronor + moms.

I avgiften ingår dokumentation, samt lunch och kaffe vid de moment då vi träffas på plats.

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande på samtliga kursavsnitt, godkänd rapport för exponeringsmätningen samt godkända hemuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att ändra kursupplägget om restriktioner, med anledning av pandemin, gör att kursen inte kan hållas på plats i Stockholm 3-5 maj. I sådana fall blir 3-5 maj teoretisk undervisning i digital form (Teams eller Zoom), och praktiska moment genomförs den 17-19 maj i Stockholm. Vaccinationspass kan komma att krävas för att delta i de praktiska momenten i steg 1.

Har du frågor, kontakta kursansvarig yrkeshygieniker Pernilla Wiebert (pernilla.wiebert@regionstockholm.se).

Vill du veta mer kan du också kontakta den yrkeshygieniker som finns på din närmaste arbets- och miljömedicinska enhet:

Göteborg Cert. yrkeshygieniker Anna Dahlman-Höglund (anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se)
Linköping Yrkeshygieniker Maria Assenhöj (maria.assenhoj@regionostergotland.se)
Lund Yrkeshygieniker Jakob Riddar (jakob.riddar@skane.se)
Stockholm Cert. yrkeshygieniker Pernilla Wiebert (pernilla.wiebert@sll.se)
Umeå Yrkeshygieniker Bodil Björ (bodil.bjor@vll.se)
Uppsala Yrkeshygieniker Helena Fornstedt (helena.fornstedt@akademiska.se)
Örebro Cert. Yrkeshygieniker Lena Andersson (lena.andersson4@regionorebrolan.se)