Mätutbildning för vibrationer, buller och kemiska exponeringar i Arbetsmiljön

De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen ges framöver en gång om året vid någon av de Arbets- och miljömedicinska enheterna.

Arbets- och miljömedicin i Örebro kommer under 2023 att anordna en kurs om exponeringsmätningar i arbetsmiljön. Kursen fokuserar på mätningar inom områdena vibrationer, buller och kemi (partiklar och gaser).

Kursen är uppdelad i tre steg:

Steg 1
17 – 19 april 2023. Tre utbildningsdagar i Örebro, teoretiska pass varvas med praktiska övningar.

Steg 2
Eget arbete – du ska genomföra en exponeringsmätning och skriva en rapport. För detta kursmoment får du handledning av en coach. Dessutom ska några hemuppgifter lösas.

Steg 3
4 – 5 september 2023. Redovisning av exponeringsmätningarna. Varje kursdeltagare ska, förutom att redovisa sitt arbete, också opponera på en annan kursdeltagares arbete. Denna kursdel kommer att hållas digitalt.

 

Plats: Steg 1: Universitetssjukhuset Örebro, huvudentrén, konferensrum Sottern, M-huset.

Hitta på sjukhusområdet – USÖ

Karta över USÖ

Steg 3: digitalt.

 

Anmälan: Anmälan sker på Arbets- och miljömedicins hemsida:

Utbildningar och konferenser • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Syfte/målsättning:

Att ge fördjupade kunskaper om mätstrategi, om olika mätmetoder inom områdena vibrationer, buller och partiklar/gaser, om hur man sammanställer en korrekt mätrapport och hur resultaten kommuniceras.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsmiljöingenjörer eller liknande, och som är verksam inom företagshälsovården, på ett företag eller som konsult. Vi kommer att anta 20 personer till kursen.

Tid: Kursdel I, teori och praktik: 3 heldagar

Kursdel II, egen mätning och rapportskrivning: cirka 5 heldagar
Kursdel III, redovisning av mätning: 2 halvdagar

Kursavgift: 13 000 kronor exklusive moms.

I avgiften ingår dokumentation, samt lunch och kaffe vid de moment då vi träffas på plats.

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande på samtliga kursavsnitt, godkänd rapport för exponeringsmätningen samt godkända hemuppgifter.

Har du frågor, kontakta kursansvarig yrkeshygieniker Lena Andersson (lena.andersson4@regionorebrolan.se).

Vill du veta mer kan du också kontakta den yrkeshygieniker som finns på din närmaste arbets- och miljömedicinska enhet:

Göteborg Cert. yrkeshygieniker Anna Dahlman-Höglund (anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se)
Linköping Yrkeshygieniker Maria Assenhöj (maria.assenhoj@regionostergotland.se)
Lund Yrkeshygieniker Jakob Riddar (jakob.riddar@skane.se)
Stockholm Cert. yrkeshygieniker Pernilla Wiebert (pernilla.wiebert@sll.se)
Umeå Yrkeshygieniker Bodil Björ (bodil.bjor@vll.se)
Uppsala Yrkeshygieniker Helena Fornstedt (helena.fornstedt@akademiska.se)
Örebro Cert. Yrkeshygieniker Lena Andersson (lena.andersson4@regionorebrolan.se)