Vilka är vi?

Vad står SYMF för?

Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Förening är en förening för yrkesverksamma yrkes- och miljöhygieniker. Vi verkar för att upprätthålla och höja kompetensen inom vårt yrkesområde. I dag har föreningen ca 140 medlemmar.

Vad jobbar en yrkes- och miljöhygieniker med?

En yrkes- och miljöhygieniker arbetar med frågeställningar runt arbetsmiljö och/eller yttre miljö. Frågorna handlar om kemiska och biologiska hälsorisker, buller, strålning och andra fysikaliska faktorer. Inom arbetsmiljön kan vi till exempel informera om risker med kemiska ämnen samt föreslå mindre hälso- eller miljöfarliga alternativ. Vi kan genomföra mätningar för att konstatera vilka halter av olika luftföroreningar som finns på en arbetsplats och göra riskbedömningar.

Många av oss gör också exponeringsvärderingar i samband med utredningar av arbetsskador. I samband med yttre miljön kan vi t.ex. arbeta med industriella utsläpp. Att arbeta med forskning och utbildning är också en del av vårt arbete.

Var jobbar vi?

Många av oss arbetar på någon av de arbets- och miljömedicinska enheter som drivs av landstingen runt om i Sverige. Andra arbetar inom industrin, på forskningsinstitut, på universitet och högskolor, inom företagshälsovården eller som konsulter.

Vad gör vi i SYMF för våra medlemmar?

Vi verkar för att yrkes- och miljöhygienikerna ska ha ett bra kontaktnät och för att medlemmarna ska kunna behålla en hög kompetens inom området yrkes- och miljöhygien.

I samband med våra årsmöten har vi ett seminarium där vi tar upp aktuella teman och där vi tar del av den senaste forskningen inom just det området. Ofta är det någon inom föreningen som vidarebefordrar sina kunskaper men vi bjuder också in andra forskare.

Två gånger per år ges ett medlemsblad ut till alla medlemmar. Medlemsbladet fungerar som ett verktyg för att sprida de senaste nyheterna inom yrkes- och miljöhygien.

SYMF verkar också för ett ökat internationellt kunskapsutbyte och föreningen är medlem i International Occupational Hygiene Association (IOHA) som vartannat eller vart tredje år arrangerar en internationell konferens.

Vem kan bli medlem?

Vi vänder oss till yrkesverksamma yrkes- och miljöhygieniker och andra specialister som jobbar med yrkes- och miljöhygieniska frågeställningar. Efter ansökan väljs man in i föreningen om man uppfyller kraven på relevant akademisk utbildning och yrkeserfarenhet inom området.

Vill du bli medlem ladda ner vår blankett för medlemskap och skicka den till Per Ersson: per.ersson@amm.gu.se

Våra stadgar

Här kan du ladda ner våra stadgar: Stadgar för SYMF (uppdat 2006-10)