Certifiering

Syftet med att certifiera sig är i första hand att, för marknaden, garantera en kvalitet på det arbete som utförs. Eftersom det idag inte finns någon etablerad yrkeshygienikerutbildning fungerar certifieringssystemet också som stöd och riktlinjer vid val av utbildningen för de personer som är intresserade av området. Det kan också användas som stöd och riktlinjer för utbildningstjänster på Arbets- och miljömedicinska kliniker.

SYMF, har utvecklat rutiner för att personer som arbetar med tekniska arbetsmiljöundersökningar eller miljökartläggningar skall kunna bli certifierade yrkes- och miljöhygieniker enligt ett svenskt system. 1-parts certifieringen genomförs av ett certifieringsorgan, SYMC, ett självständigt organ inom SYMF. De svenska certifieringskriterierna och examineringsproceduren är anpassade för att uppfylla de krav Internationella yrkeshygienikerföreningen (IOHA) upprättat. De är också i tillämpliga delar baserade på SS-EN 45013 Certifieringsorgan – Allmänna krav vid certifiering av personal. De svenska certifieringskriterierna granskades senast 2017 av IOHA och de granskade och godkände dokumenten finns under fliken ansökan. De allmänna kraven har modifierats något för att underlätta för meriterade arbetsmiljöingenjörer att certifiera sig. Man behöver idag inte vara medlem i SYMF för att få certifiera sig och i den akademiska bakgrunden accepteras teknik som ett huvudämne vid sidan av kemi, fysik och biologi.

Den som genomgått certifiering kan använda titeln Certifierad Yrkes- och miljöhygieniker, CYMH, alternativt Certified Occupational and Environmental Hygienist, COEH.

Till certifieringsorganet har knutits en referensgrupp vars uppgift är att granska SYMC:s arbete samt att fungera som diskussionspartner vid olika frågeställningar och svåra bedömningar.

SYMC

SYMC:s styrelse, till vilka du kan vända dig för mer information om certifieringen, är:

Anna Dahlman-Höglund, tel 031-786 62 77, anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se
Lena Andersson, lena.andersson4@regionorebrolan.se
Ingrid Liljelind, tel 090-785 24 52, ingrid.liljelind@umu.se
Håkan Tinnerberg, hakan.tinnerberg@amm.gu.se

Mentorer

Mentorer, till vilka du kan vända dig för hjälp och stöd vid certifiering:

Anna Dahlman-Höglund, tel 031-786 62 77, anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se
Lena Andersson, lena.andersson4@regionorebrolan.se
Ingrid Liljelind, tel 090-785 24 52, ingrid.liljelind@umu.se
Håkan Tinnerberg, hakan.tinnerberg@amm.gu.se