Sänkt gränsvärde för sexvärt krom i Danmark

Danmark kommer den 1 juli 2020 att sänka sitt gränsvärde för sexvärt krom från 0,005 mg/m3 (Sveriges nivå)  till 0,001 mg/m3 (lägsta nivå i EU) med en plan om vidare sänkning till 0,00025 mg/m3 den 1 juli 2024.

Länk till dansk nyhetsartikel där sänkningen beskrivs

Detta kommer efter en tids ökad uppmärksamhet i Danmark, som beskrevs i nyhetsbrevet nr2 2019. Texten finns längre ner på denna sida.

Sänkningen kommer förmodligen stärka krav på sänkta nivåer även i Sverige.

 

 

Text från SYMF nyhetsbrev nr2 2019

Uppmärksamhet kring sexvärt krom i Danmark
Exponering för sexvärt krom är cancerframkallande med en ökad risk för cancer i lunga och möjligen även näsa och sinus. Det finns också irritativa effekter på luftvägarna och rapporter om astma. Aktuellt gränsvärde i Sverige är för krom (VI)-föreningar (som Cr) inhalerbar fraktion 5 μg/m³. Detta motsvarar en extra risk på 20 per 1000 vid 40 års yrkesmässig exponering, vilket innebär en cancerrisk som är 500 ggr högre än de man vanligen bedömer som acceptabelt.

Den yrkesmässiga exponeringen för sexvärt krom är av störst betydelse och i en rapport från Arbetarskyddsstyrelsen beräknades antalet yrkesmässigt kromexponerade i Sverige till 1000
stålverksarbetare, många tusen svetsare, ca 1000 inom ytbehandlingsindustri, färre än 1000 inom färgindustri och 50 via träimpregnering. Därtill kommer ett stort antal byggnadsarbetare
som exponeras via cement. Det är sedan tidigare välkänt att arbete med ytbehandling, pigmenttillverkning och svetsning i rostfritt stål kan ge upphov till hög exponering för sexvärt
krom i form av aerosol samt partiklar i damm och rök. Även vid stålverk kan exponeringen vara hög. Lufthalter av sexvärt krom på 1-8 μg/m³ vid ytbehandling och 20- 800 μg/m³ vid
krompigmentsatsning har uppmätts i Sverige (senast 1993).

I Danmark har en intervju med Ulla Vogel, forskare på det danska arbetsmiljöinstitutet, fått stort genomslag när hon beskrev de höga lungcancerrisker som accepteras framför allt i EUs
bindande gränsvärde men också med det lägre danska gränsvärdet (vilket är samma som i Sverige). Diskussionen ledde till att ansvarig minister blev hårt ansatt, och riskhanteringen
ledde till att generaldirektören för arbetsmiljöinstitutet tvingades avgå, men också att man beslutat att i första hand försöka reducera exponeringen vid svetsning i rostfritt stål som bedöms
vara den vanligaste riskexponeringen.

 

Läs mer om debatten här

Sammanfattat av Pernilla
Wiebert efter en text av Maria
Albin, CAMM Stockholm