Nytt IOHA-nyhetsbrev

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från IOHA under medlemssidorna (länk nedan).

I denna omgång finns tre delar:

  • Tid för när nästa IOHA-konferens, som sker i Dublin, går av stapeln 2024.
  • Hur certifieringsorganet under IOHA (som SYMF ingår i) fungerar och vad det är som man måste uppfylla för att kunna ingå.
  • Den andra artikeln handlar om Malyasias ansats till Covid-19 pandemin.

Ny kurs i riskbedömning våren 2021

Under 18 januari till 6 juni 2021 ger Göteborgs Universitet en kurs i Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker på halvfart.

Denna kurs har startats som en reaktion på att Företagshälsovårdens kompetensförsörjning” (Rapport FHV 2019:2) visade att det fanns ett starkt behov av kvalificerade arbetsmiljöingenjörer.

Kursen kommer att ges på halvtid över hela terminen. Det kommer att vara fyra intensiva veckor på campus, måndag lunch till fredag lunch, utspridda under hela terminen och däremellan kommer det att vara hemarbete. På campusveckorna kommer det att vara obligatoriska moment. Ansökan till kursen är öppen från och med 15 september till och med 15 oktober.

Mer information om kursen finns på https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseid=YHY100 samt https://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/YHY100.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) har gjort ett reportage om kursen som finns att läsa här.

Sprid gärna informationen vidare!

 

SYMF styrelse

 

Den svenska vibrationsdatabasen – Ny och förbättrad

Inom ramen för forskningsprojektet ” Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer – ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet?”, med stöd av AFA försäkring, har Hans Pettersson samt deltagare från AMM kliniker uppdaterat den svenska vibrationsdatabasen. Projektet startade 2018 och ska avslutas i sommar, 2020.

Inom projektet har Hans och medarbetare utvecklat Sveriges nationella vibrationsdatabas design så att den ska vara mer användarvänlig och förhoppningsvis öka användningen av databasen för riskbedömningar.

Till databasen har tillkommit en enkel sökfunktion där användaren söker maskin- eller fordonstyper och får medianen av vibrationsnivån för hela maskintypen. Användaren skriver själv in daglig användningstid av maskinerna. I den avancerade sökningen går det att söka på specifik maskintyp, tillverkare, modell, drivning, fältmätning eller CE deklarerat värde samt under vilken tidsperiod mätningen genomfördes. Databasen beräknar även total daglig vibrationsnivå för alla maskiner som användaren valt men också daglig vibrationsnivå för varje enskild maskin. Det finns även en funktion där användaren kan få en mätrapport skickat till sin e-post av de maskiner den valt i databasen. Databasen är tillgänglig för alla och även på engelska. Antalet inlagda fältmätningar av vibrationer har ökat med ca 900 nya hand-arm och helkroppsvibrations-mätdata under projekttiden.

https://www.vibration.db.umu.se/app/

Efter projektets slut kommer databasen administreras och ledas av en AMM grupp som består av en representant från varje AMM klinik i Sverige.

Mätkursen i Linköping

Mätkursen åter igång

På grund av pandemin har AMM-klinikernas Mätutbildning haft ett tillfälligt uppehåll, men i mars 2021 startade vi upp en ny kurs med ett digitalt teoripass under tre dagar. I början av hösten kommer deltagarna att samlas under smittsäkra förhållanden i Linköping för ett praktiskt moment, då man får bekanta sig med olika typer av mätutrustning. Sedan genomför deltagarna en mätning på en arbetsplats och skriver en rapport som redovisas under det sista digitala momentet av kursen i slutet av året.

Tidpunkter för nästa kurstillfälle är ännu inte bestämt.

Mer information om aktuell mätkurs finns här:

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

eller på Region Östergötlands hemsida:

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/HMC/Arbets–och-miljomedicin/Utbildningar/Matutbildning-for-kemiska-och-fysikaliska-faktorer-i-arbetsmiljon/

Sänkt gränsvärde för sexvärt krom i Danmark

Danmark kommer den 1 juli 2020 att sänka sitt gränsvärde för sexvärt krom från 0,005 mg/m3 (Sveriges nivå)  till 0,001 mg/m3 (lägsta nivå i EU) med en plan om vidare sänkning till 0,00025 mg/m3 den 1 juli 2024.

Länk till dansk nyhetsartikel där sänkningen beskrivs

Detta kommer efter en tids ökad uppmärksamhet i Danmark, som beskrevs i nyhetsbrevet nr2 2019. Texten finns längre ner på denna sida.

Sänkningen kommer förmodligen stärka krav på sänkta nivåer även i Sverige.

 

 

Text från SYMF nyhetsbrev nr2 2019

Uppmärksamhet kring sexvärt krom i Danmark
Exponering för sexvärt krom är cancerframkallande med en ökad risk för cancer i lunga och möjligen även näsa och sinus. Det finns också irritativa effekter på luftvägarna och rapporter om astma. Aktuellt gränsvärde i Sverige är för krom (VI)-föreningar (som Cr) inhalerbar fraktion 5 μg/m³. Detta motsvarar en extra risk på 20 per 1000 vid 40 års yrkesmässig exponering, vilket innebär en cancerrisk som är 500 ggr högre än de man vanligen bedömer som acceptabelt.

Den yrkesmässiga exponeringen för sexvärt krom är av störst betydelse och i en rapport från Arbetarskyddsstyrelsen beräknades antalet yrkesmässigt kromexponerade i Sverige till 1000
stålverksarbetare, många tusen svetsare, ca 1000 inom ytbehandlingsindustri, färre än 1000 inom färgindustri och 50 via träimpregnering. Därtill kommer ett stort antal byggnadsarbetare
som exponeras via cement. Det är sedan tidigare välkänt att arbete med ytbehandling, pigmenttillverkning och svetsning i rostfritt stål kan ge upphov till hög exponering för sexvärt
krom i form av aerosol samt partiklar i damm och rök. Även vid stålverk kan exponeringen vara hög. Lufthalter av sexvärt krom på 1-8 μg/m³ vid ytbehandling och 20- 800 μg/m³ vid
krompigmentsatsning har uppmätts i Sverige (senast 1993).

I Danmark har en intervju med Ulla Vogel, forskare på det danska arbetsmiljöinstitutet, fått stort genomslag när hon beskrev de höga lungcancerrisker som accepteras framför allt i EUs
bindande gränsvärde men också med det lägre danska gränsvärdet (vilket är samma som i Sverige). Diskussionen ledde till att ansvarig minister blev hårt ansatt, och riskhanteringen
ledde till att generaldirektören för arbetsmiljöinstitutet tvingades avgå, men också att man beslutat att i första hand försöka reducera exponeringen vid svetsning i rostfritt stål som bedöms
vara den vanligaste riskexponeringen.

 

Läs mer om debatten här

Sammanfattat av Pernilla
Wiebert efter en text av Maria
Albin, CAMM Stockholm

 

 

 

 

Arbets-och miljömedicinskt vårmöte i Umeå 14-15 maj 2020

Välkommen till arbets-och miljömedicinskt vårmöte i Umeå 14-15 maj 2020, Tema: Hållbarhet

Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets-och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande.

Gå in och anmäl dig på: http://www.varmote2020.se

Arbetsmiljöverkets ställningstagande kring tillämpning av krav på utbildning och medicinska kontroller vid termisk nedbrytning som frisätter monoisocyanater

Arbetsmiljöverket har den 7/10 2019 gjort ett ställningstagande kring tillämpning av krav på utbildning och medicinska kontroller vid termisk nedbrytning  som frisätter monoisocyanater.

Själva ställningstagandet innebär att Arbetsmiljöverket inte kommer ställa krav på utbildning och medicinsk kontroll med tjänstbarhetsintyg om man endast exponeras för monoisocyanater.

Exempel på situationer då detta har en påverkan:
• när nytt isolermaterial av mineral- och stenull bränns av på värmeverk,
• vid upphettning av proteininnehållande livsmedel och
• vid avbränning av hornvävnad på kalvar.

Detta ställningstagande gäller i avvaktan på arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om vanliga arbetsmiljörisker träder i kraft.

Ställningstagandet i sin helhet finns att ladda ner här.