Kvartsexponering och AV:s beslut att inte sänka gränsvärde

Idag (12 april) publicerades ett flertal artiklar i Arbetarskydd som handlar om AV:s beslut om att inte sänka gränsvärdet för kvartsexponering och bristen på respons på den skrivelse som SYMF samt flera andra företrädare för forskare och experter skickade till Arbetsmiljöverkets generaldirektör i denna fråga för över ett år sedan. Denna skrivelse tog sin början i AV:s beslut att inte sänka gränsvärdet för kvarts och den skrivelse i konsekvensutredningen som tonar ner betydelsen av gränsvärden för att minska hälsorisker. I artiklarna intervjuas bland annat Maria Albin vid CAMM men även enhetschef Jens Åhman vid AV.

 

Nedan finns länkar till de tre artiklarna som publicerats under dagen och som är läsvärda om man önskar veta mer:

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/gap-mellan-praktik-och-kunskap-om-kvartsdamm-6954951

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/inte-tillracklig-effekt-med-halverat-gransvarde-6954271

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/parterna-kraver-svensk-expertgruppfor-gransvarden-6954275

 

Nedan är länk till den ursprungliga skrivelsen:

http://www.symf.nu/wp-content/uploads/2017/10/Skrivelse-kvarts-SYMF-180212-mindre.pdf

 

SYMF styrelse

EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

EU-parlamentet har nyligen utfärdat ett direktiv för att skydda arbetare från exponering för carcinogener och mutagener i arbetsmiljön. Direktivet innehåller en lista med s.k. bindande gränsvärden för ett antal ämnen. Att gränsvärdet är bindande innebär att det inte får överskridas.

Av särskild betydelse är att EU nu fastställer ett gränsvärde för avgaser från dieselmotorer. Gränsvärdet är baserat på mätning av elementärt kol (EC). EU har fastställt att gränsvärdet skall vara 50 µg EC/m3, och det gäller från 2023. Vid gruv- och tunnelarbete gäller värdet först från 2026. Det nuvarande svenska gränsvärdet för dieselavgaser är baserat på kvävedioxid (NO2) som indikator, och är 960 µg/m3. Det är svårt att direkt räkna om EC till NO2, men i en undersökning från Stockholm 2005 i en rad olika avgasexponerade miljöer var halten NO2 omkring 6 ggr högre än halten EC, vilket skulle betyda att 50 µg EC motsvarar omkring 300 µg NO2. Dock påverkas relationen mellan NO2 och EC bland annat av  åtgärder för att minska partikelemissionerna, varför kvoten mellan NO2 och EC då kan öka. Troligtvis innebär dock ett gränsvärde på 50 µg EC/m3 en skärpning av de arbetshygieniska kraven i dieselavgasexponerade miljöer. Det finns dock skäl för att värdet borde ha satts ännu lägre. EUs Scientific Committee on Occupational Exposure Limits  (SCOEL) övervägde att föreslå ett gränsvärde på 5 eller 10 µg EC/m3. Bilden kompliceras också av att det finns flera olika metoder för att analysera halten EC i ett prov. Det nya gränsvärdet är ett steg i rätt riktning men sannolikt inte tillräckligt stort, kan man sammanfatta.

Som redan tidigare varit känt har EU inte sänkt gränsvärdet för kvarts utan det ligger kvar på 0,1 mg/m3. Här har EU gått emot sitt eget organ SCOEL som rekommenderade en sänkning till 0,05 mg/m3, ett värde som även gäller i USA.

Läs hela listan på

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=EN

 

Text skriven av:

Per Gustavsson, professor

Centrum för arbets- och miljömedicin,  Stockholm

Kolla gärna in Sektionen för Arbets- och miljömedicins nya hemsida

Sektionen för Arbets- och miljömedicin (ARM), som ingår som en del av Svenska Läkaresällskapet, är en förening som bland annat anordnar höstmöten där SYMFs medlemmar är välkomna. Föreningen syftar till att  främja arbets- och miljömedicinsk forskning och utveckling. Önskar man bli medlem så är alla yrkeskategorier välkomna i föreningen. De utlyser varje år stipendier till doktorander och nydisputerade för att presentera resultat vid internationella vetenskapliga möten och konferenser.

ARM har nu uppdaterat sin hemsida som ni gärna får kolla in. Länk finns också på SYMFs hemsida under länkar.

Mätning av oljedimma – Förtydligande kring hygieniska gränsvärdet

En av SYMFs medlemmar gjorde styrelsen uppmärksam på att det i föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) införts ett riktvärde för skärvätskor på 0,2 mg/m³ mätt som inhalerbar fraktion i not 43. I samma föreskrift finns också gränsvärden för oljedimma som har nivågränsvärde 1 mg/m³ och korttidsgränsvärde 3 mg/m³.  Dock saknas vilken partikelstorleksfraktion som avses. I not 39 till gränsvärdena för oljedimma hänvisas dock till not 43 om skärvätska.

Med detta som bakgrund så skickade SYMFs styrelse en skrivelse till arbetsmiljöverket med begäran om ställningstagande enligt 18§ Arbetsmiljöförordningen för att få ett svar om det är korrekt att mäta även oljedimma som inhalerbar fraktion.

Arbetsmiljöverkets svarstjänst svarade den 25/2 2019 att:

“Det går bra att mäta oljedimma som inhalerbar fraktion.”

Med detta ställningstagande som bakgrund så bör därför hygieniska mätningar av oljedimma ske som inhalerbar fraktion.

 

Nyheter

23/3. SweNanoSafe lanerar sin webbportal för säker hantering av nanomaterial. www.swenanosafe.se Portalen ska underlätta kommunikation och kunskapsutbyte om säkerhetsaspekter på nanomaterial. Den riktar sig till de som arbetar med eller är intresserade av nanomaterialens säkerhet för människa och miljö.

Vårmötet i Linköping, 25-27 april 2018

SYMF:s årsmöte är på onsdagen den 25 april kl 17-18, kallelse och handlingar skickas ut innan mötet.

onsdagen den 25 april kl. 09:30-11:30 förmöte om vibrationsdatabasen (Umeås AFA projekt).

torsdagen den 26 april kl. 17:00-18:00 medlemsmöte med följande punkter: 

– Vad pågår på de olika enheterna i landet och på andra arbetsplatser där YH/MH arbetar?

– Info om Kemsites öde

– Behövs fler utbildningar för YH/MH?

15/2 2018. Skrivelse till Arbetsmiljöverket eftersom kvartsgränsvärdet inte sänks vid den kommande revideringen av föreskriften om Hygieniska gränsvärden.

18/1 2018. Brev från IOHA till SYMF:s ordförande och styrelse.
 .
27/10 2017. I samband med mötet mellan Arbetsmiljöverket och de Arbets- och miljömedicinska klinikerna den 17 oktober diskuterades bland annat gränsvärdet för kvarts. Det framkom att Arbetsmiljöverket saknade uppgifter om beräkningar av antal dödsfall som är möjliga att förebygga genom att sänka gränsvärdet, samt kostnader och vinster man kan förvänta sig vid olika gränsvärdesnivåer. En arbetsgrupp bestående av Maria Albin, Per Gustavsson, Gunnar Johanson och Marie Lewné vid Centrum för Arbets- och miljömedicin och Karolinska Institutet i Stockholm har nu sammanställt ett dokument med svar på de frågor som Arbetsmiljöverket efterlyste. Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Förening (SYMF), Svensk Arbets- och Miljömedicinsk Förening (SAMF) samt Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF) ställer sig bakom skrivelsen. Dokumentet finns på SYMF:s hemsida under inlägget om remissvar.

Aktuellt i media

  • Överläkaren: Förebyggandet av ohälsa är i fara. Läs artikeln här.
  • Temanummer om nanomaterial i användbart! Läs här.

 

  • I senaste numret av tidskriften användbart! fortsätter diskussionerna om kvarts mellan SYMF:s ordförande och Arbetsmiljöverket. Nytt gränsvärde för kvartsdamm på gång
  • Den 30 december 2015 publicerades en debattartikel i DN Debatt om Arbetsmiljöverkets passivitet leder till dödliga sjukdomar. Bakom artikeln står forskare och representanter för arbetsmedicinska kliniker med flera, däribland SYMF. Läs debattartikeln på Dagens Nyheters webbplats

Remissvar från SYMF

2018

Skrivelse till Arbetsmiljöverket eftersom kvartsgränsvärdet inte sänks vid den kommande revideringen av föreskriften om Hygieniska gränsvärden.

2017

Remissvar till Arbetsmiljöverket angående den nya föreskriften om Kemiska Arbetsmiljörisker

Kompletterande handling till Arbetsmiljöverket angående kvarts.

Remissvar till Arbetsmiljöverket angående den nya Hygieniska gränsvärdesföreskriften.

2015

Remissvar till Arbetsmiljöverket angående den nya Hygieniska gränsvärdesföreskriften.

2014

Remissvar till Arbetsmiljöverket angående den nya Kvartsföreskriften.

Remissvar till Arbetsmiljöverket angående Kemiska arbetsmiljörisker.

2013

Remissvar till Arbetsmiljöverket angående sanktionsavgifter.

Labblista

På medlemssidan finns nu en länk till en lista från SLAMM (i form av en Excel-fil) med uppgifter om på vilka analyslabb olika arbetsmiljöanalyser kan utföras. Det rör sig huvudsakligen om laboratorier på arbets- och miljömedicinska kliniker, men även några andra arbetsplatser som har medlemmar i SYMF.

Labblistan hittas under rubriken Medlemsinformation.